"The Master Design circle represents our methodology of design research, Storytelling and New Practices."

Het curriculum van de Master Design is opgebouwd in drie leerlijnen: Design Research, Storytelling en Nieuwe Praktijken. We hebben onze eigen methodiek van onderzoek en onderwijs ontwikkeld, die wordt gerepresenteerd in de MD-cirkel. Daarin staat de student met de eigen ontwerpvraag en de daaruit volgende deelvragen centraal. Daarom heen staan, per leerlijn, de methoden/media die belangrijk zijn. Daarnaast zijn er lemma’s zoals integraal denken, tell & show en waarde & participanten die de eigen signatuur van de opleiding laten zien: het lexicon van die lemma’s bepaalt onze profilering.
Lees daarover meer onder Master Design op deze website.

//The curriculum of the Master Design is structured in three learning lines: Design Research, Storytelling and New Practices. We have developed our own methodology of research and education, which is represented in the MD circle. It focuses on the student with their own design question and the resulting sub-questions. It is surrounded by the methods / media that are important for each learning line. In addition, there are entries such as integral thinking, tell & show and value & participants that show the own signature of the training: the lexicon of those entries determines our profiling.
Read more about all this under Master Design on this website.