het design research

Sinds we het huidige onderwijssysteem hebben bedacht is de wereld ontzettend snel veranderd terwijl het onderwijs in grote mate hetzelfde is gebleven. Het Nederlandse onderwijssysteem biedt echter veel ruimte om onderwijs op een andere manier vorm te geven – maar waar en hoe begin je?

//Since we invented the current education system, the world has changed very quickly while education has remained largely the same. However, the Dutch education system offers a lot of room to design education in a different way – but where and how do you start?

Het ontwerpproces, een iteratieve cyclus van onderzoek, ideevorming, snelle prototyping en testen, wordt in verschillende vakgebieden succesvol toegepast. Ook in het onderwijs heeft het ontwerpproces zijn intrede gedaan. Toch wordt deze cyclus veelal eenmalig toegepast, waar de kracht van ontwerpen in de herhaling, in de iteratie ligt. Manon is van mening dat de laatste stap van de cyclus, testen en reflecteren (op fouten en successen), essentieel is voor het integrerende element van ontwerpen. Maar hoe kunnen docenten fouten systematisch vastleggen en ervan leren om hun onderwijs te verbeteren?

//The design process, an iterative cycle of investigation, ideation, rapid prototyping, and testing, is used in several areas of expertise inside and outside design. For instance, it has found its application in education, too. However, in many educational settings, the design cycle is practiced in a one-off, linear way while one of its main strengths lies in the iterations. Manon believes that the final step of the cycle, testing and reflecting on mistakes and successes, is essential to iteration. But how can educators systematically capture mistakes and learn from them to improve their teaching?

Voor haar onderzoek ontwierp Manon diverse onderzoeksinstrumenten waaronder een dagboek met artefacten waarmee makers en docenten ‘fouten’ en successen konden vast te leggen.

//For her research Manon designed various research instruments, including a diary with artifacts that makers and teachers could use to record ‘mistakes’ and successes.

Artefact om geluidsopnames te kunnen maken, tevens als metgezel om het vastleggen van ‘fouten’ en successen iets minder zwaar te maken.

//Artifact to make sound recordings, also as a buddy to make capturing ‘mistakes’ and successes a little less hard.
Tastbare enquete als instrument om op een conferentie meer inzichten te verwerven onder docenten.
//Tangible survey as an instrument to gain more insights among teachers at a conference.

de nieuwe praktijken

Het onderzoek van Manon resulteerde in een praktisch, doch onderbouwd (studie)boek voor docenten en werd in recordtempo uitgegeven door Boom Hoger Onderwijs.
Diverse docenten door het hele land kwamen middels dit boek in aanraking met ontwerpen. Manon sprak op diverse congressen en organiseerde enkele praktische ontwikkelteams waarin docenten aan de slag gingen met het ontwerpen van onderwijs en niet schuwden om ‘fouten’ onder de loep te nemen. Ze schreef een klein didactisch kompas voor het lesgeven in labomgevingen.
boomhogeronderwijs.nl/heyteacher

//Manon’s research resulted in a practical, yet substantiated (study) book for teachers and was published in record time by Boom Hoger Onderwijs. Various teachers throughout the country came into contact with design through this book. Manon spoke at various conferences and organized a few practical development teams in which teachers got to work with designing education and did not shy away from examining their or others ‘errors’. She wrote a small didactic compass for teaching lab environments.
boomhogeronderwijs.nl/heyteacher

De wereldwijde omschakeling naar online onderwijs, door de pandemie, creëerde een nieuwe vraag naar het ontwerpen van onderwijs. Opnieuw ontwikkelde Manon een ontwerp instrument (ontwerppalet) waarmee docenten aan de slag konden om op een ontwerpende manier hun onderwijs om te zetten naar een online (of hybride) variant.

//The global transition to online education, caused by the pandemic, created a new demand for the design of education. Manon again developed a design instrument (design palette) that teachers could use to convert their education into an online (or hybrid) variant in a designed way.

de ontwerper

Manon is een maker en ontwerper met een fascinatie voor leren en daarmee ook voor (het) onderwijs. In 2012 (co)startte ze een Fablab in Rotterdam: Stadslab Rotterdam. In dit lab leren en werken studenten anders dan in het reguliere onderwijs. Ze is gedreven om (ook door te leren van en in dit lab) een manier te vinden om het onderwijs vaker en gemakkelijker te vernieuwen. Daarnaast zet Manon haar ontwerp vaardigheden in om processen te (her)ontwerpen, onder andere voor het United Nations Development Programme.

// Manon is a maker and designer with a fascination for learning and therefore education. In 2012 she (co)started a Fablab in Rotterdam: Stadslab Rotterdam. In this lab, people learn and work differently than in regular education. She is driven to find (also through learning from and in this lab) a way to innovate education more often and easier (because we need to). In addition, Manon uses her design skills to (re) design processes, including for the United Nations Development Programme.

Publicaties

Mostert-van der Sar, M., Douma, R., & Potters, A. (2020). Leerreis als blended wave op storyboard. Hogeschool Rotterdam – Onderwijs op afstand. https://onderwijsopafstand.hr.nl/onlinemagazine/6-werken-aan-opdrachten-zelfstudie-en-peer-to-peer/overlay/leerreis-als-blended-wave-op-storyboard/

Troxler, P., & Mostert-van der Sar, M. (2019). Didactisch Kompas Stadslab Rotterdam.
Researchgate.net/publication_Didactisch Kompas_Stadslab_Rotterdam

Mostert-van der Sar, M. (2019). Hey Teacher, Find Your Inner Designer. Boom Uitgevers. Mostert-van der Sar, M., & Troxler, P. (2019). Didactisch Kompas Stadslab Rotterdam. Kenniscentrum Creating010. http://boomhogeronderwijs.nl/heyteacher

Troxler, P., & Mostert-van der Sar, M. (2019). Seven years of plenty? / Zeven jaar rijkdom? (second). Kenniscentrum Creating010.

Troxler, P., With, E. de, & Mostert-van der Sar, M. (2014). DOT O&O. Developing Research and Design Skills in the Classroom (Dutch secondary education). Fablearn Europe, Aarhus.